facebook youtube instagram google plus

0917 159 791

(pobočka Košice)

0917 159 791

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

Nájomný vzťah vzniká na základe zmluvy o prenájme.

Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému – nájomcovi, zmluvou o nájme.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí mať zmluva písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.

Ak zmluva neobsahuje tieto náležitosti, je neplatná.

Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.

Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve.

Platí, že výška nájomného sa stanovuje dohodou zmluvných strán, ak jeho výška nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom.

Spoločnosť V a V Servis, s.r.o. Vám ponúka do krátkodobého prenájmu priestory v týchto mestách: Prešov, Košice, Sabinov.

Dané priestory sa nachádzajú na lukratívnych adresách - v centrách týchto miest s výbornou dostupnosťou verejnej dopravy a ďalších služieb.

Všetky priestory sú moderne a pohodlne vybavené. Súčasťou je aj technické zabezpečenie. Rovnako máte možnosť výberu z viacerých usporiadaní sedenia, aby vyhovoval všetkým štýlom učenia a firemných stretnutí.

V snahe pripraviť Vám čo najlepšie podmienky Vám vieme zabezpečiť aj potrebný cateringový, administratívny a technický servis.

 

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať kliknutím na tento odkaz.